دسته: آموزش-گنجیابی-دفینه یابی

چشم در گنج یابی 0

چشم در گنج یابی

چشم در گنج یابی در مورد نماد چشم در دفینه باید عرض کنم که ،در تفسرش ،به نظر می آید در حال تماشای نقطه ای است. به روبرو نظر داشته و باید در پی...