دسته: آموزش-گنجیابی-دفینه یابی

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند 0

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند علی صدرایی(عضو هیات علمی پژوهشکده باستانی) چکيده: دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،...

علم نشانه (علم کتیبه) 0

علم نشانه (علم کتیبه)

علم نشانه (علم کتیبه) روشی برای رمزگذاری میباشد. رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ، چرا که یا در جایی...

اصول اصلی حفاری 0

اصول اصلی حفاری

اصول اصلی حفاری از مهم ترین اصول اصلی حفاری عبارتند از: ۱٫باید ابعاد محدوده حفاری را کمی بزرگتر از نقطه اصلی برای حفاری در نظر گرفت. ۲٫باید در حفاری وسایل حفاریتان کامل و از...